Regulamin Dokodu do dnia 6.02.2023

REGULAMIN usługi internetowej świadczonej przez firmę DOKODU SP.Z O.O. zarejestrowana pod adresem: ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230 – platforma edukacyjna https://dokodu.it

ProduktProdukt to cykl zbiorów filmów video, dostępnych  odpłatnie online poprzez platformę dokodu.it, składających się na kurs online. Każdy ze wspomnianych zbiorów filmów video będzie wydawany cyklicznie , minimum jednym co 2 tygodnie. Zbiory będą zgodne z harmonogramem udostępnionym na stronie www produktu. Adres strony www będzie udostępniony w reklamie produktu.
Portal Edukacyjnyserwis internetowy dostępny pod adresem https://dokodu.it/za którego pośrednictwem  Użytkownik  składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem, którego otrzymuje dostęp do Produktów;
Konto Użytkownikazbiór zasobów i uprawnień przysługujących użytkownikowi w ramach platformy edukacyjnej wyłącznie w trakcie trwania umowy;. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Użytkownik musi utworzyć Konto w Serwisie poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Rejestracyjnego.
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest https:/dokodu.it/polityka-prywatnosci.
Regulaminniniejszy Regulamin realizacji Umów i świadczenia Usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204); określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy oraz innych domen, wskazujących na poszczególne części Platformy.
UsługodawcaDOKODU SP.Z O.O. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO).zarejestrowana pod adresem: ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP)5882473305, KRS 0000925166, Regon: 52014911300000, kapitał zakładowy: 5000zl reprezentowana przez: Kacper Sieradziński – prezes, Alina Sieradzińska – prokurent. Właściciel platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem głównym dokodu.it.
UmowaUmowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem dotycząca świadczenia usług w ramach Platformy na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Usługa usługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości skorzystania w ramach platformy edukacyjnej z dostępu za pomocą konta użytkownika do treści cyfrowych stanowiących własność usługodawcy, na którą składa się szereg funkcjonalności wskazanych w § 3 ust. 1 regulaminu, możliwa do nabycia za pośrednictwem platformy https://dokodu.it/
Użytkownik   Użytkownikami mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które nabyły usługę lub zakupiły usługę. do której dostęp jest możliwy poprzez platformę edukacyjną dokodu.it
Opłataopłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie przez Usługodacwę usługi w ramach Platformy w danym okresie rozliczeniowym.
Cennikaktualnie obowiązujący Cennik dostępny pod adresem internetowym (…), zawierający listę dostępnych, pozostających w ofercie Serwisu Usług oraz ich ceny, w tym ceny Planów Abonamentoych.
RozporządzenieRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).
Formularz Rejestracyjnyformularz, za pomocą którego Użytkownik, po jego wypełnieniu uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika i może korzystać w pełni z Usług dostępnych na Platformie. Dostęp do Formularza Rejestracyjnego Użytkownik uzyskuje poprzez kliknięcie w przycisk ,,Zarejestruj się!”
Konto Użytkownikausługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Platformy, która pozwala na korzystanie z Usług; oznacza rejestrację Użytkownika na Platformie; utworzone konto zawiera dane Użytkownika przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.
Usługa Płatnościoznacza usługę płatności online za Usługi dostępne dla Użytkowników na Platformie, przy czym usługi płatnicze są świadczone przez partnera Usługodawcy.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowewszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

1.2.  Niniejszy Regulamin jest udostępniany na Platformie Edukacyjnej https://dokodu.it/ nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3.  Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

1.4.  Polityka Prywatności, dostępna [tutaj] stanowi uzupełnienie Regulaminu.

1.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji Regulaminu Usługi, o czym    każdorazowo poinformuje w Serwisie internetowym na stronie https://dokodu.it/

1.6.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania Cennika. W przypadku nastąpienia takiej zmiany, Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej https://dokodu.it/.

1.7.  Jeśli nie określono inaczej, zmiana Regulaminu, Cennika zaczyna obowiązywać 7 dni od publikacji na platformie edukacyjnej https://dokodu.it/.

2.    OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1.  W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Serwisu po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • zainstalowana przynajmniej jedna z przeglądarek internetowych w następującej wersji:
 1. Mozilla Firefox – wersja 70;
 2. Google Chrome – wersja 78;

2.3.zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w standardzie PDF – wersji co najmniej 1.4 – Adobe Acrobat Reader DC wersja 11;

2.4 możliwość podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 mbps;

2.5 możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu;

2.6 procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz;

2.7pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB;

 • wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.

2.9 aktywne konto poczty elektroniczne

2.10  włączoną obsługę Cookies oraz JavaScript.

2.11.       Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

2.12.       Elementy składowe Platformy i Produktu, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Platformy z pominięciem Usługodawcy.

2.13. Użytkownik może próbować korzystać z platformy  za pomocą urządzeń niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.

3.    ZAKRES USŁUG I ZASADY KORZYSTANIA Z Produktu dostępnego na platformie edukacyjnej

3.1.Usługodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia dostęp do konta użytkownika za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej, oferując możliwość korzystania z niego użytkownikom na warunkach określonych w regulaminie, wyłącznie po jego akceptacji co skutkuje zawarciem umowy.

 •  Dostęp do konta użytkownika odbywa się na żądanie użytkownika z dowolnego państwa świata.

3.3.Skorzystanie z konta użytkownika jest możliwe wyłącznie przez użytkownika, który:

3.3.1 jako użytkownik nabył na platformie edukacyjnej produkt  i  usługę dostępu do treści cyfrowych stanowiących własność usługodawcy i podczas tego procesu zaakceptował regulamin platformy edukacyjnej;

3.3.2 został wskazany jako użytkownik, zostało dla niego utworzone konto użytkownika i zaakceptował regulamin platformy edukacyjnej i politykę prywatności.

3.4 Utworzenie konta użytkownika na platformie edukacyjnej następuje:

3.4.1 automatycznie, z chwilą nabycia usługi na platformie edukacyjnej;

3.4.2 po przekazaniu przez użytkownika danych niezbędnych do utworzenia konta użytkownika odpowiadających ilości zakupionych produktów poprzez usługę – tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail użytkownika.

3.5 Doręczenie treści regulaminu następuje w przypadku zawierania umowy pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem – w chwili utworzenia konta użytkownika, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail przypisany do tworzonego konta użytkownika, wraz z informacją o utworzeniu konta.

3.6 Akceptacja regulaminu platformy edukacyjnej skutkuje zawarciem umowy:

3.6.1 Pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem w chwili zakupu usługi na platformie edukacyjnej ;

3.6.2 Pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem w chwili pierwszego uwierzytelnienia się na koncie użytkownika – zalogowanie się na konto oznacza akceptację regulaminu.

 • Umowa wchodzi w życie  po zaakceptowaniu usługi i jest realizowana po utworzeniu konta użytkownika i opłaceniu za produkt.
  •  Zakupiony produkt jest dostępny na platformie edukacyjnej przez okres 2 lat od momentu uzyskania dostępu do produktu tzn. z chwilą wysłania hasła przez Usługodawcę  na wskazany e-mail użytkownika.

3.7 Każdy użytkownik może zakupić jeden (1) kurs na 1 podany e-mail. Jeżeli użytkownik zakupi 2 kursy na ten sam adres e-mail , kwota zakupu zostanie jemu zwrócona na podany nr konta.

4.    UŻYTKOWNICY

4.1.  Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystające albo zamierzające korzystać z Usług dostępnych na Platformie.

5.    KONTO I UMOWA

5.1.  W celu skorzystania z Produktu na Platformie, Użytkownik, który chce w pełni korzystać z Platformy musi mieć aktywne i zarejestrowane Konto. W tym celu Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pośrednictwem Platformy poprzez Formularz Rejestracyjny.

5.2.  Korzystanie z Produktu znajdującego się na  Platformie edukacyjnej wymaga rejestracji na Koncie Użytkownika. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego  znajdującego się na oznaczonych miejscach Platformy. W Formularzu Rejestracyjnym, jeśli:

5.2.1      W celu zakupu Usługi na stronie Platformie Edukacyjnej  należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Platformy Edukacyjnej, gdzie Uzytkwonik przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

5.2.2. W toku procesu Zamawiania Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail, imie, nazwisko. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja jest niezbędna do późniejszego korzystania z zakupionego Produktu dostępnego bezpośrednio na Platformie edukacyjnej.

5.2.3    Rejestracja Użytkownika w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Użytkownika oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

5.2.4   Podczas rejestracji Użytkownik otrzyma na wskazanego e-maila hasło dostępu do produktu.. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

5.2.5. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego

Udostępniania

5.3.  Z chwilą rejestracji Konta Użytkownika, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wskazane w pkt 4 Regulaminu.

5.4.  Serwis może wysyłać aktywnym Użytkownikom wiadomości email dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.

5.5.  Procedura rejestracji polega na wypełnieniu elektronicznego Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu jak też odznaczenia zgód- checkbox w zakresie materii wskazanych przez Usługodawcę, w tym Regulaminu i Polityki Prywatności. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności  i dokonaniem opłaty zgodnie z cennikiem przez Użytkownika następuje zawarcie Umowy Użytkownika z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Produktu znajdującego się  na  Platformie edukacyjnej.

5.13.   Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. Konto jest też niezbywalne i nieprzenaszalne.

6. OGÓLNE OBOWIĄZKI STRON

6.1  Serwis dostępny jest dla Użytkownikόw przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Serwisu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.

6.2 Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Produktu.

6.3  Użytkownik korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT od Operatora Serwisu drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług.

6.4  Operator Serwi umożliwia Użytkownikowi wysyłanie faktur w wersji elektronicznej. Użytkownik oświadcza, iż otrzymał od swoich kontrahentów stosowną zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6.5  Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa.

5.6 Użytkownik jest właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi do Serwisu i Apliakcji webowej, za którą Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wszelką odpowiedzialność, wynikającą z przepisów prawa, dotyczącą publikacji treści przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

6.7  W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Uzytkownika w Serwisie, Usługodawca ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku Uzytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady Konta Użytkownika.

6.8  Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych treści, niezgodnych z prawem, wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie i Aplikacji Webowej.

6.9  Użytkownik zezwala Usługodawcy na instalację narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do serwera/ów, na którym/ch posadowione są bazy danych Serwisu wraz z bazą danych, jak również uruchomienie sesji aplikacji zdalnej celem świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy.

5.10 Warunkiem koniecznym korzystania z Platformy przez Użytkownika jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi.

7.    PŁATNOŚCI

7.1 Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

7.2 Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

7.3 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.

7.4Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

7.5 Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu:  faktura VAT przesyłana drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

7.6 Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,

zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.

7.7 Płatności są obsługiwane przez: system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Twisto Polska sp. z o.o.

7.7.1 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

7.7.2 Formuła zakupowa Twisto

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

7.8 Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu TPay.com uiszczonej przez klienta ceny zakupu, proces zakupu uznaje się za zrealizowany, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży produktu lub usługi pomiędzy użytkownikiem a sprzedawcą o treści przyjętej w regulaminie. Jeśli zakupu dotyczył kursu online, dodatkowo skutkuje to zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych wynikającej z regulaminu platformy edukacyjnej i założeniem Klientowi konta na platformie edukacyjnej.

7.9 Usługodawca i Użytkownicy upoważniają się wzajemnie do korzystania z faktur w formie elektronicznej. W przypadku gdy Użytkownik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia prawa dotyczące rozliczeń faktur VAT.

7.10 Płatność za usługę powinna zostać zaksięgowana na koncie Usługodawcy lub poprzez tpay.pl najpóźniej do 7 dni od daty zakupu usługi poprzez platformę. Płatności zrealizowane po tym terminie zostaną zwrócone na konto Klienta-Użytkownika. Uczestnik nie otrzyma dostępu do Usługi.

7.11 Jeżeli płatność za usługę wynosi 0,00zł to termin i czas zakupu tej usługi jest zgodna z informacją publikowaną w newsletterze lub na kanale youtube”Kacper Sieradziński”lub na stronie https://dokodu.it/.

7.12 Usługę można zakupić najpóźniej w pierwszym dniu publikacji produktu, chyba że zostanie opublikowana inna informacja.

7.13 Płatność za usługę w ostatnim dniu sprzedaży produktu musi być opłacona w ostatnim dniu sprzedaży tego produktu.

8. ABONAMENT PŁATNY

8.1  W przypadku wyboru Usługi zakupu szkolenia na platformie edukacyjnej , Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na formularzu płatności. Kwota wskazana na formularzu płatności zgodna jest z kwotą  ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na prowadzone przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące okazjonalnie akcje promocyjne.

8.2  Rabaty przysługujące Użytkownikowi ze względu na oddzielnie prowadzone przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne nie podlegają kumulacji.

8.3  Usługa zostanie udostępniona w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Usługi wraz z linkiem do faktury na przypisany do jego konta adres e-mail.

9. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

  9.1 Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie traktowane są przez drugą stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe osób wprowadzonych do Systemu, dane osobowe Użytkowników, dane finansowe Użytkowników oraz jego kontrahentów (w przypadku klientów Specjalistów).

9.2 Usługodawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych pochodzących z Serwisu dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy Usługodawcy lub osoby świadczące na rzecz Usługodawcy pracę na podstawie innego stosunku prawnego.

10.    POWIADOMIENIA I NEWSLETTER

10.1   W ramach Serwisu dostępny jest także newsletter, z którego korzystanie odbywa się nieodpłatnie. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w tym w szczególności poprzez aktywowanie odpowiedniego linka, zamieszczonego w stopce każdej wiadomości, przesłanej w ramach newslettera.

10.2   Korzystanie z newslettera jest w pełni dobrowolne. Aktywacja usługi newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas

11.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

11.1.1.     wynikłe z winy Użytkownika, w tym w ramach następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) udostępnienia przez Użytkownika danych logowania do Konta osobom trzecim, (c) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu, d) niewłaściwego sposobu korzystania z zaleceń aplikacji, kreowania i umieszczania dokumentów i informacji w Aplikacji i w Serwisie;

11.1.2.     wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

11.1.3.     niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych;

11.1.4.     powstałe na skutek ograniczenia, przerwania lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego Regulaminu;

11.1.5.     utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych przez Użytkowników w Serwisie, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria Serwisu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy  (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkowników;

11.1.6.     podania przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;

11.1.7.     spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Użytkowników;

11.1.8.     spowodowane usterkami w działaniu innych systemów, które nie są utrzymywane przez Usługodawcę, a wpływają na pracę Serwisu, w tym sieci Internet;

11.1.9.     spowodowane brakiem ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

11.2 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.

11.3 Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Platforma działała w sposób niezakłócony. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Platformy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Platformy bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”) .

11.4   Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu trzech miesięcy, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usług.

11.5. Treści udostępnione użytkownikowi w ramach platformy edukacyjnej nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące jakąkolwiek formę doradztwa.

11.6Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu działania platformy edukacyjnej jest ograniczona do strat poniesionych przez klienta lub użytkownika wynikających z błędnego działania platformy edukacyjnej bądź niewywiązania się z umowy w inny, zawiniony przez usługodawcę sposób, a jej wysokość jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia uiszczonego za tę usługę warunkową, której działanie było błędne lub nieprawidłowe. Odpowiedzialność usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści klienta lub użytkownika.

11.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zmian cen określanych przez Serwis, które są oferowane przez Usługodawcę w Cenniku.

12.  REKLAMACJE

12.1. Reklamacje dotyczące Platformy edukacyjnej należy kierować na adres e-mail: kacper@dokodu.it lub przesyłać listem poleconym na DOKODU SP.Z O.O. zarejestrowana pod adresem: ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230,  nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

9121.1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
c) oczekiwania Użytkownika.

12.2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

12.3Usługodawca ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

12.4. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na e-maila : kacper@dokodu.itlub lub przesyłać listem poleconym na DOKODU SP.Z O.O. ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-240 Oświadczenie.

12.4.1. Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który zalogował się na Platformę Edukacyjną w celu uczestniczenia w wybranym Szkoleniu online, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 15.2.1niniejszego paragrafu.

12.4.2. W przypadku rezygnacji Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta  wterminie do 30 dni trwania Kursu, Usługodawca zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi 25% kwoty za Kurs jaką Użytkownik wpłacił . Po 30 dni od daty trwania Kursu Usługodawca nie zobowiązuje się zwrócić żadnej kwoty w ramach reklamacji.

12.4.3 Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.

12.4.4.Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

12.4.5 W przypadku Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Wydawnictwo rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione.

12.4.6Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Platformy nie powodujące utraty lub znacznego uszkodzenia materiałów szkoleniowych

12.4.7   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

13     OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

13.1 W przypadku problemów z działaniem Platformy lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług, Użytkownik  powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres kacper@dokodu.it

13.2 Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego na Platformie Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

14. ZAKOŃCZENIE UMOWY

14.1 Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres mailowy kacper@dokodu.it

14.2. Usługodawca może zakończyć swoją relację z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

15.  ZMIANA REGULAMINU

15.1 Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Serwisu lub Aplikacji).

15.2 Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

15.3 Świadczenie Usług rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1.  Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

16.2.  Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR- Alternative Dispute Resolution), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

16.3.  Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16.4.  Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu należy się kierować regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

16.5.  Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

16.6.  Stosowanie warunków Regulaminu nie skutkuje powstaniem partnerstwa pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami, relacji pracownik pracodawca, relacji pomiędzy agentem handlowym, a jego klientem ani relacji franczyzowej.

16.7.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na Usługodawcę. Przeniesienie takie zwalnia Usługodawcę na przyszłość. W przypadku przeniesienia przez Usługodawcę i/lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z warunków Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z Usługodawcą i zamknięcia swojego Konta na warunkach określonych w  Regulaminie.

Data wejścia w życie Regulaminu: 18.10.2021 r.