Regulamin zakupów

Regulamin zakupów https://dokodu.it

REGULAMIN usługi internetowej świadczonej przez DOKODU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi  siedziba i adres: ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230, numer KRS: 0000925166 – Platforma Edukacyjna https://dokodu.it

Aktualizacja ProduktuStanowi zmianę polegającą na naprawie błędów (w tym błędów technicznych) już istniejącego Produktu lub zmianę merytoryczną już istniejącego Produktu, która nie ma znaczącego wpływu na Produkt.   Nie wymaga dokonania dodatkowej Opłaty ze strony Użytkownika.
CennikAktualnie obowiązujący Cennik dostępny pod adresem internetowym https://dokodu.it/bootcampy/, zawierający listę dostępnych, pozostających w ofercie Usług oraz ich ceny.   W przypadku cen promocyjnych, Cennik każdorazowo uwzględnia informację o najniższej cenie danej Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Dane osoboweWszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Formularz RejestracyjnyFormularz, za pomocą którego Użytkownik, po jego wypełnieniu uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika i może korzystać w pełni z Usług dostępnych na Platformie Edukacyjnej, w tym odpłatnych Usług dostępu do Produktów po ich opłaceniu . Dostęp do Formularza Rejestracyjnego Użytkownik uzyskuje poprzez kliknięcie w przycisk ,,Zarejestruj się!”
Konto UżytkownikaUsługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Platformy Edukacyjnej, która pozwala na korzystanie z Usługi dostępu do Produktu(ów). Stanowi zbiór zasobów i uprawnień przysługujących Użytkownikowi w ramach Platformy Edukacyjnej wyłącznie w trakcie obowiązywania Umowy. Zawiera dane Użytkownika przetwarzane na warunkach zgodnych z Polityką Prywatności.   Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Użytkownik musi utworzyć Konto Użytkownika na Platformie Edukacyjnej poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Rejestracyjnego lub utworzyć Konto Użytkownika podczas Procedury Zamawiania
Rozszerzenie ProduktuStanowi merytorycznie nową lub zmienioną wersję już istniejącego Produktu. Wypiera poprzednią wersję już istniejącego Produktu.   Wymaga dokonania dodatkowej Opłaty ze strony Użytkownika.
OpiniaOpinia Użytkownika o Usługach i Produktach, pochodząca od Użytkownika, który używał lub nabył daną Usługę lub Produkt, zweryfikowana pod kątem pochodzenia przez Usługodawcę.   Usługodawca udostępnia wystawione przez Użytkowników Opinie na Platformie Edukacyjnej.
OpłataOpłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie przez Usługodawcę Usługi w ramach Platformy Edukacyjnej, zgodna z Cennikiem.
Polityka PrywatnościDokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://dokodu.it/polityka-prywatnosci.
Procedura ZamawianiaProces, podczas którego Użytkownik dokonuje wyboru Usługi dostępu do Produktu(ów) (“Zamówienie”), wybiera metodę płatności według dostępnych Usług Płatności, który to proces może zakończyć się finalizacją w postaci dokonania zakupu. W trakcie Procedury Użytkownik może utworzyć Konto Użytkownika.
ProduktProdukt  to treść cyfrowa stanowiąca cykl zbiorów filmów video   odpłatnie w formie Usługi online poprzez Platformę Edukacyjną https://dokodu.it, składających się na instruktażowy kurs online oraz materiał z wiedzą przekazywany w formie PDF.   Użytkownik prywatny otrzymuje Usługę dostępu do Produktu wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik biznesowy otrzymuje Usługę dostępu do Produktu również do użytku komercyjnego.   Produkt stanowi utwory Usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późn. zm.) i podlega ochronie.
Produkt CyklicznyProdukt, którego pełna treść nie jest dostępna dla Użytkownika w momencie zawarcia Umowy. Treść Produktu Cyklicznego jest udostępniana Użytkownikowi cyklicznie, w odstępach, formie i treści ustalonej przez Usługodawcę na potrzeby danego Produktu Cyklicznego, zawartych w ofercie jego dotyczącej, przedstawionej Użytkownikowi przed zawarciem Umowy.
Platforma EdukacyjnaSerwis internetowy dostępny pod adresem https://dokodu.it, za którego pośrednictwem  Użytkownik  składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem, którego otrzymuje dostęp do Produktów w ramach świadczonej Usługi i utworzonego Konta Użytkownika.
RegulaminNiniejszy Regulamin realizacji Umów i świadczenia Usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.); określa zasady świadczenia Usługi za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej oraz innych domen, stanowiących poszczególne części Platformy Edukacyjnej .
RozporządzenieRODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).
UmowaUmowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dotycząca odpłatnego świadczenia Usługi i dostępu do Produktu oraz Konta Użytkownika w ramach Platformy Edukacyjnej na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
UsługaUsługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U.2002.126.1068 z późn. zm.), będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)  polegająca na możliwości korzystania w ramach Platformy Edukacyjnej z Usługi dostępu za pomocą Konta Użytkownika do Produktu, tj. treści cyfrowych stanowiących własność Usługodawcy, na którą składa się szereg funkcjonalności wskazanych w pkt 3 ust. 1 Regulaminu, możliwa do nabycia za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej. Usługodawca zapewnia integrację Usługi ze środowiskiem cyfrowym Użytkownika, a także utrzymanie kompatybilności i funkcjonalności Usługi, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych, o których Użytkownik jest informowany poprzez niniejszy Regulamin.
Usługa PłatnościUsługa  płatności online za Usługi dostępne dla Użytkowników na Platformie Edukacyjnej, przy czym usługi płatnicze są świadczone przez partnera Usługodawcy – podmiot zewnętrzny. Niektóre Usługi Płatności mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami związanymi z obsługą płatności przez podmiot zewnętrzny, według stawek tego podmiotu, podanych przed dokonaniem Usługi Płatności.
UsługodawcaDOKODU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000925166, siedziba i adres: ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5882473305, REGON: 52014911300000, kapitał zakładowy: 5000 zł wpłacony w całości reprezentowana przez: Kacper Jan Sieradziński – Prezes Zarządu, Alina Maria Sieradzińska – Prokurent Oddzielny.  Właściciel Platformy Edukacyjnej.
Użytkownik Użytkownikami mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które zamierzają korzystać z Usług dostępnych na Platformie Edukacyjnej albo nabyły Usługę dostępną na Platformie Edukacyjnej. Użytkownik to określenie zbiorcze na Użytkowników prywatnych i Użytkowników biznesowych.
Użytkownik prywatnyUżytkownik, który zamierza korzystać z Usług dostępnych na Platformie Edukacyjnej albo nabył Usługę dostępną na Platformie Edukacyjnej jako Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument. Użytkownik prywatny może korzystać z Usługi dostępu do Produktu wyłącznie w celach użytku osobistego.   Zakazane jest Użytkownikowi prywatnemu wykorzystywanie Usługi lub Produktu w celach komercyjnych.
Użytkownik biznesowyUżytkownik, który nabył Usługę dostępną na Platformie Edukacyjnej jako Przedsiębiorca.   Użytkownik biznesowy może korzystać z Usługi, w tym Usługi dostępu do Produktu również w celach komercyjnych, na zasadach ustalonych z Usługodawcą na podstawie złożonej przez Usługodawcę i zaakceptowanej przez Użytkownika biznesowego Oferty. Oferta stanowi uzupełnienie i rozszerzenie warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, zwłaszcza w zakresie formy i celów, w jakich można wykorzystywać Usługę lub Produkt. Regulamin i Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio.
ZamówienieWybrana przez Użytkownika Usługa dostępu do Produktu(ów), na którą Użytkownik składa żądanie wykonania i polecenie zapłaty według wybranej Usługi Płatności.  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zawarcia i wykonania Umowy oraz korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

1.2.  Niniejszy Regulamin jest udostępniany na Platformie Edukacyjnej https://dokodu.it/ nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia swobodne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3.  Użytkownik może skorzystać z Usług(i) dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja następuje na etapie bezpośrednio poprzedzającym dokonanie płatności i polega na zaznaczeniu check boxa “Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”, gdzie słowa “Regulamin” oraz “Polityka Prywatności” stanowią hiperłącza-odnośniki do pełnej treści odpowiednio Regulaminu i Polityki Prywatności.  W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on skutecznie zawrzeć Umowy i korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niedziałającego jako Konsument (, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

1.4.  Polityka Prywatności, dostępna [tutaj] stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

1.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje na Platformie Edukacyjnej  https://dokodu.it/ w sposób czytelny, jasny i zrozumiały.

1.6.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania Cennika (“zmiany Cennika”), w tym wycofania ze sprzedaży istniejących Usług dostępu do Produktów. Wycofanie Usługi dostępu do Produktu nie wpływa na prawa nabyte Użytkowników, którzy nabyli Usługę dostępu do Produktu przed jego wycofaniem. W przypadku nastąpienia zmiany Cennika, informacja o zmianie zostanie zamieszczona na Platformie Edukacyjnej https://dokodu.it/, w sposób czytelny, jasny i zrozumiały.

1.7.  Jeśli w treści informacji o zmianie nie określono inaczej, zmiana Regulaminu albo Cennika zaczyna obowiązywać po upływie 7 dni od dnia publikacji zmienionego Regulaminu albo Cennika na Platformie Edukacyjnej https://dokodu.it/.

1.8. Kanały kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą to:

1.8.1. po stronie Usługodawcy – kierowanie korespondencji do Usługodawcy na adres e-mail sekretariat@dokodu.it, poprzez formularz kontaktu dostępny pod adresem: https://dokodu.it/kontakt lub listownie na adres Usługodawcy DOKODU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230;

1.8.2. po stronie Użytkownika – kierowanie korespondencji do Użytkownika na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika lub adres korespondencyjny podany w Koncie Użytkownika.

1.9. Usługodawca zastrzega, że jego działania stanowią działania odrębne od działalności gospodarczej prowadzonej przez Kacpra Sieradzińskiego pod firmą “Najlepszym programistą jest Kacper Sieradziński”, NIP: 5862214865, oraz innych form działalności Kacpra Sieradzińskiego jak, przykładowo, kanał youtube prowadzony pod adresem: https://www.youtube.com/@KacperSieradzinski

Usługi oraz Produkty oferowane przez Usługodawcę są własnością Usługodawcy, tworzoną we współpracy z innymi podmiotami. Nie należy ich utożsamiać z osobą Kacpra Sieradzińskiego lub z innymi osobami współpracującymi przy tworzeniu Usług i Produktów. Opinie na temat Usług i Produktów należy kierować pod adresem Usługodawcy – DOKODU sp. z o.o. z siedzibą w Rumi.

2.         OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1.  W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności |Platformy Edukacyjnej po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne dostosowujące środowisko cyfrowe Użytkownika do wykonania Umowy:

2.1.1. zainstalowana przynajmniej jedna z niżej wskazanych przeglądarek internetowych w następującej wersji lub nowszej:

  1. Mozilla Firefox – wersja 70;
    1. Google Chrome – wersja 78;

2.1.2. zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w standardzie PDF – wersji co najmniej 1.4 – Adobe Acrobat Reader DC wersja 11;

2.1.3 możliwość podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 mbps;

2.1.4 możliwość odtwarzania dźwięku na urządzeniu;

2.1.5 procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz;

2.1.6 pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB;

2.1.7. wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali;

2.1.8. aktywne konto poczty elektronicznej;

2.1.9.  włączoną obsługę Cookies oraz JavaScript.

2.2. O każdej Aktualizacji Produktu polegającej na aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w ustępach 2.1.1. – 2.1.9. lub wystąpieniu wymagań dodatkowych, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi lub Produktu z Umową, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę, wraz z pouczeniem o konsekwencjach niezastosowania się do tych wymagań. Niezastosowanie się przez Użytkownika do zaktualizowanych wymagań technicznych zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za brak zgodności Usługi lub Produktu z Umową, w zakresie, w jakim brak zgodności wynika z zaniechania po stronie Użytkownika do zastosowania się do warunków Aktualizacji Produktu.

2.3. Użytkownik jest w każdym czasie zobowiązany do współdziałania z Usługodawcą w zakresie ustalania przyczyn braku zgodności Usługi z Umową, w tym ustalenia, czy zostały spełnione przez Użytkownika wymagania techniczne wskazane w ustępach 2.1.2. – 2.1.9. lub 2.2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o braku zgodności Usługi z Umową, w tym braku możliwości korzystania z Usługi.

2.3.      Zabrania się umieszczania na Platformie Edukacyjnej lub poprzez Platformę Edukacyjną treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

2.12.     Elementy składowe Platformy Edukacyjnej i Produktu, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane, częściowo lub w całości bez pisemnej zgody Usługodawcy, w tym zwłaszcza w celach komercyjnych. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Platformy z pominięciem zgody Usługodawcy.

2.13.  Niezastosowanie się przez Użytkownika do wymagań technicznych zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za brak zgodności Usługi lub Produktu z Umową, w zakresie, w jakim brak zgodności wynika z niespełnienia tych wymagań po stronie Użytkownika, a niespełnienie powoduje problemy, zakłócenia lub inne niedogodności w korzystaniu z Usługi lub Produktu.

3.         ZAKRES USŁUG I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU DOSTĘPNEGO NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

3.1.Usługodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia utworzenie i dostęp do Konta Użytkownika za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej, oferując możliwość korzystania z niego Użytkownikom na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności, wyłącznie po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja  skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika i zawarciem Umowy. Zakup wybranej Usługi i dostępu do Produktu może nastąpić w ramach już utworzonego Konta Użytkownika, co skutkuje zawarciem kolejnej Umowy, lub na skutek Procedury Zamawiania wskazanej w pkt 3.3.2., z zastrzeżeniem pkt 3.1.1.

Założenie Konta Użytkownika i zakup Usługi w sposób i na zasadach opisanych w pkt 3.1 – 3.8, z zastrzeżeniem pkt 3.1.1., oznacza, że Użytkownik działa w stosunku do Usługodawcy jako Użytkownik prywatny.

3.1.1 Użytkownik biznesowy dokonuje utworzenia Konta Użytkownika oraz zakupu wybranej Usługi dostępu do Produktu w drodze indywidualnego zapytania ofertowego skierowanego do Usługodawcy poprzez dostępne Kanały kontaktu, wskazane w pkt 1.8 – 1.8.2. Zasady i warunki korzystania z Konta Użytkownika i Usług  wskazane w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności w stosunku do Użytkownika biznesowego stosuje się odpowiednio. 3.2.Dostęp do Konta Użytkownika odbywa się na żądanie Użytkownika wystosowane z dowolnego państwa świata.

3.3.Korzystanie z możliwości Konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie przez Użytkownika, który:

3.3.1 poprzez Formularz Rejestracyjny podał dane, w tym dane osobowe, umożliwiające założenie Konta Użytkownika, zaakceptował Regulamin i Politykę Prywatności Platformy Edukacyjnej, na skutek czego utworzone zostało Konto Użytkownika,

3.3.2. nabył na Platformie Edukacyjnej  Usługę dostępu do Produktu, tj. treści cyfrowych stanowiących własność Usługodawcy, i podczas tego procesu zaakceptował Regulamin i Politykę Prywatności Platformy Edukacyjnej, podał dane, w tym dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres(y) (adres rozliczeniowy, adres do wysyłki), numer telefonu, na skutek czego utworzone zostało Konto Użytkownika i zawarta została Umowa;

3.4 Utworzenie Konta Użytkownika na Platformie Edukacyjnej następuje:

3.4.1 automatycznie, z chwilą nabycia Usługi dostępu do Produktu na Platformie Edukacyjnej, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 3.3.2;

3.4.2 po przekazaniu przez Użytkownika poprzez Formularz Rejestracyjny danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do utworzenia Konta Użytkownika – tj. co najmniej imienia, nazwiska i adresu e-mail Użytkownika.

3.5 Poza dostępem do Regulaminu i Polityki Prywatności i akceptacją ich treści wymaganą przed utworzeniem Konta Użytkownika, Usługodawca doręcza Użytkownikowi treść Regulaminu i Polityki Prywatności – w chwili utworzenia Konta Użytkownika, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail przypisany do utworzonego Kont Użytkownika, wraz z potwierdzeniem utworzenia Konta Użytkownika.

3.6 Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności Platformy Edukacyjnej jest niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy:

3.6.1 Pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili zakupu Usługi na Platformie Edukacyjnej i utworzenia Konta Użytkownika przez Usługodawcę;

3.6.2 Pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili pierwszego uwierzytelnienia się na Koncie Użytkownika – zalogowanie się na Konto Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

3.7 Umowa wchodzi w życie  po zaakceptowaniu warunków świadczenia Usługi, tj. Regulaminu i Polityki Prywatności, po utworzeniu Konta Użytkownika, z momentem dokonania całkowitej, skutecznej zapłaty za Usługę.

3.7.1 Wybrany Produkt jest dostępny w ramach zakupionej Usługi na Platformie Edukacyjnej przez okres dwóch (2) lat od momentu uzyskania przez Użytkownika dostępu do Produktu, tj. z chwilą wysłania hasła przez Usługodawcę  na wskazany  adres e-mail Użytkownika, umożliwiający dostęp do Konta Użytkownika.

Użytkownik może w każdym czasie zażądać zamknięcia swojego Konta Użytkownika. Żądanie należy złożyć drogą e-mail na adres sekretariat@dokodu.it lub listownie na adres Usługodawcy DOKODU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230. Usługodawca spełnia żądanie niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Zamknięcie Konta Użytkownika nie powoduje powstania po stronie Użytkownika w stosunku do Usługodawcy roszczenia o zwrot dokonanej opłaty za Usługi w jakiejkolwiek części.

3.8 Każdy Użytkownik może zakupić jedną (1) Usługę dostępu do Produktu w postaci konkretnego kursu instruktażowego on-line na jeden (1) podany adres e-mail. Jeżeli Użytkownik zakupi dwa (2) identyczne kursy na ten sam adres e-mail, kwota zakupu za jeden z nich zostanie mu zwrócona na na podany w trakcie dokonywania Usługi Płatności numer rachunku bankowego.

4.         UŻYTKOWNICY

4.1. Użytkownikami mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które zamierzają korzystać z Usług dostępnych na Platformie Edukacyjnej albo nabyły Usługę dostępną na Platformie Edukacyjnej.

Użytkownik to określenie zbiorcze na Użytkowników prywatnych i Użytkowników biznesowych.

4.2. Użytkownik prywatny to Użytkownik, który zamierza korzystać z Usług dostępnych na Platformie Edukacyjnej albo nabył Usługę dostępną na Platformie Edukacyjnej jako Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument. Użytkownik prywatny może korzystać z Usługi dostępu do Produktu wyłącznie w celach użytku osobistego.

Zakazane jest Użytkownikowi prywatnemu wykorzystywanie Usługi lub Produktu w celach komercyjnych.

4.3. Użytkownik biznesowy to Użytkownik, który nabył Usługę dostępną na Platformie Edukacyjnej jako Przedsiębiorca.

Użytkownik biznesowy może korzystać z Usługi, w tym Usługi dostępu do Produktu również w celach komercyjnych, na zasadach ustalonych z Usługodawcą na podstawie złożonej przez Usługodawcę i zaakceptowanej przez Użytkownika biznesowego Oferty. Oferta stanowi uzupełnienie i rozszerzenie warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, zwłaszcza w zakresie formy i celów, w jakich można wykorzystywać Usługę lub Produkt. Regulamin i Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio.

5.         KONTO UŻYTKOWNIKA I UMOWA

5.1.  W celu korzystania z Produktu i dostępu do Usług na Platformie Edukacyjnej, Użytkownik, który chce w pełni korzystać z Platformy Edukacyjnej musi mieć aktywne i zarejestrowane Konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej poprzez Formularz Rejestracyjny albo w trakcie procedury nabycia Usługi dostępu do Produktu albo, jeśli jest Użytkownikiem biznesowym, otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika bezpośrednio od Usługodawcy.

5.2.      W celu zakupu Usługi na stronie Platformie Edukacyjnej  należy dokonać wyboru Produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne zgodnie z wyświetlanymi Użytkownikowi  komunikatami i informacjami zawartymi na stronie Platformy Edukacyjnej.

5.3 Użytkowników celu dokonania zakupu zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Platformy Edukacyjnej, gdzie Użytkownik przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Użytkownik  w każdej chwili może sprawdzić  zawartość koszyka, dodać bądź usunąć wybrany(e) Produkt(y), a także od razu przejść do Procedury Zamawiania i finalizacji Zamówienia.

5.2.2. W toku Procedury  Zamawiania Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, w tym Dane osobowe takie jak, adres e-mail, imię, nazwisko, adres(y) (adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, numer telefonu. Użytkowników toku Procedury Zamawiania musi utworzyć Konto Użytkownika, jeśli jeszcze go nie utworzył.. Utworzenie Konta Użytkownika jest t niezbędne do korzystania w pełni z funkcjonalności  zakupionej Usługi dostępu do Produktu, dostępnego bezpośrednio na Platformie Edukacyjnej. Brak zalogowania się do Usługi powyżej czternastu (14) dni  uznaje się za skuteczne korzystanie z Usługi.

5.2.3     Utworzenie Konta  Użytkownika na Platformie Edukacyjnej  umożliwia zapamiętanie w bazie danych Platformy Edukacyjnej  danych, w tym danych osobowych Użytkownika oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia pełen dostęp do zakupionych Usług i dostępu do Produktów .

5.2.4   Po prawidłowym przejściu Procedury Zamawiania,Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość z hasłem dostępu do zakupionych Usług dostępu do Produktu(ów). Proces tworzenia Konta Użytkownika oraz Procedura Zamawiania  są szyfrowane odpowiednim protokołem.

5.2.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła do Konta Użytkownika i nieudostępnianie tego hasła osobom trzecim oraz ponosi we własnym zakresie wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego nieuprawnionego udostępniania i braku odpowiedniej ochrony.

5.3.  Z chwilą utworzenia Konta Użytkownika, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony na prowadzenie Konta Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wskazane w pkt 4 niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania Konta Użytkownika nieaktywnych dłużej niż 2 lata.

5.3.1. Poprzez zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą Umowę, Usługodawca przez okres wskazany w pkt 3.7.1. świadczy Użytkownikowi Usługę(i) w postaci dostępu do Produktu(ów) za dokonaniem przez Użytkownika opłaty zgodnej z Cennikiem.

5.3.2. Użytkownik zgadza się na wysłanie przez Usługodawcę potwierdzenia zawarcia Umowy w formie wiadomości e-mail wysłanej niezwłocznie na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie Użytkownika. Potwierdzeniem zawarcia Umowy może być zwłaszcza wysłana faktura lub rachunek za sfinalizowane Zamówienie lub potwierdzenie e-mailowe i utworzenie konta przez Użytkownika wraz z dostępem do zakupionej Usługi.

5.4.  Usługodawca może wysyłać aktywnym Użytkownikom wiadomości e-mail dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.

5.5.  Procedura utworzenia Konta Użytkownika  polega na wypełnieniu elektronicznego Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności jak też odznaczenia zgód- checkbox w zakresie materii wskazanych przez Usługodawcę, w tym Regulaminu i Polityki Prywatności. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności  i dokonaniem opłaty zgodnie z Cennikiem przez Użytkownika następuje zawarcie Umowy Użytkownika z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Usługi i Usługi dostępu do Produktu znajdującego się na Platformie Edukacyjnej.

5.13.   Użytkownik jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób korzysta z Konta Użytkownika, jak i za to, co wykonuje za jego pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się nieautoryzowanej osoby trzeciej na Konto Użytkownika i przełamania zabezpieczeń Usługodawcy, niemającego związku z działaniem lub zaniechaniem Użytkownika). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła, zgodnie z pkt 5.2.5. Jeżeli Użytkownik zauważy, że nieautoryzowana osoba trzecia korzysta lub korzystała z jego Konta Użytkownika, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę oraz skorzystać z procedury zmiany hasła. Konto Użytkownika jest też niezbywalne i nieprzenoszalne.

6. OGÓLNE OBOWIĄZKI STRON

6.1  Platforma Edukacyjna dostępna jest dla Użytkownikόw przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich nieistotnych przerw w dostępie do funkcjonalności Platformy Edukacyjnej wynikających z okresowej konserwacji Platformy Edukacyjnej  lub spowodowanych zdarzeniami losowymi. Krótkie nieistotne przerwy wynikające z przyczyn wyżej wskazanych nie uprawniają Użytkownika do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, jeżeli zostały niezwłocznie naprawione przez Usługodawcę.

6.2 Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Usług(i) oraz dostępu do Produktu(ów). Usługodawca jest zwłaszcza zobowiązany do zapewnienia zgodności Usług(i) oraz Produktu(ów) z Umową, w tym do niezwłocznego reagowania na zgłoszenia Użytkownika wzywające do doprowadzenia Usług(i) oraz dostępu do Produktu(ów) do zgodności z Umową. Zgłoszenia takie mogą być dokonywane przez formularz dostępny na Platformie Edukacyjnej pod adresem: https://dokodu.it/kontakt/ lub w drodze mailowego Kanału kontaktu zgodnie z pkt 1.8.1.

6.3  Użytkownik korzystając z Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług.

6.4  Usługodawca  i Użytkownik wzajemnie uznają swoje prawo do wysyłania faktur w wersji elektronicznej. Użytkownik oświadcza, iż otrzymał od swoich kontrahentów stosowną zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy Użytkownik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia prawa dotyczące rozliczeń faktur VAT.

6.5  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów i przepisów prawa, a za każde takie naruszenie będzie ponosił osobistą odpowiedzialność.

5.6 Użytkownik jest właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi do Platformy Edukacyjnej , za którą Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wszelką odpowiedzialność, wynikającą z przepisów prawa, dotyczącą publikacji treści przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

6.7  W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie Edukacyjnej Usługodawca ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do danych Użytkownika, w tym do Konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady Konta Użytkownika poprzez wiadomość wysłaną przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w Koncie Użytkownika.

6.8  Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranych treści, niezgodnych z prawem, wprowadzonych przez Użytkownika na Platformie Edukacyjnej.

6.9  Użytkownik zezwala Usługodawcy na instalację narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do serwera/ów, na którym/ch posadowione są bazy danych Platformy Edukacyjnej wraz z bazą danych, jak również uruchomienie sesji aplikacji zdalnej celem świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy.

5.10 Warunkiem koniecznym korzystania z Platformy Edukacyjnej przez Użytkownika jest posiadanie sprawnego łącza internetowego w celu dostępu do Usługi.

7.         PŁATNOŚCI

7.1 Wszystkie ceny Usług dostępu do Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

7.2 Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.

7.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępu do Produktów znajdujących się w Cenniku na Platformie Edukacyjnej, wprowadzania nowych Produktów do Platformy Edukacyjnej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Platformy Edukacyjnej i social media Usługodawcy, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Platformą Edukacyjną, a także wycofania Usługi dostępu do Produktów ze sprzedaży. . Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Usług dostępu do Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cennik każdorazowo uwzględnia informację o najniższej cenie danej Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

7.4 Cena podana przy każdej Usłudze dostępu do Produktu jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia i finalizacji Procedury Zamawiania.

7.5 Do każdego sfinalizowanego Zamówienia dokonanego przez Użytkownika dołączany jest dowód zakupu. Na podstawie żądania Użytkownika, poprzez zaznaczenie przy zakupie chęci otrzymania faktury VAT i wskazania danych do faktury VAT dowodem zakupu jest  faktura VAT przesyłana drogą elektroniczną, stanowiąca jednocześnie potwierdzenie dokonania zakupu i skutecznej finalizacji Procedury Zamawiania. Na żądanie Użytkownika dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej na wskazany przez Użytkownika adres

7.6 Klient może dokonać płatności za Usługę(i) i dostęp do Produktu(ów) w następujący sposób:

7.6.1. kartą płatniczą, BLIK lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,

7.6.2. zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności w ciągu czternastu (14) dni w przypadku |Zamówień składanych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

7.7 Usługi Płatności są obsługiwane przez: system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank  Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000005459) oraz “zakup na raty” Tpay.com obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000412357).

7.7.1. Wybór Usługi Płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa “iMoje” albo “Zakup na raty”, a następnie wybór poprzez kliknięcie polecenia “Kupuję i płacę” spowoduje przekierowanie Użytkownika do strony partnera Usługodawcy celem sfinalizowania Usługi Płatności poprzez wybraną metodę płatności.

7.7.2. Usługi Płatności mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami związanymi z obsługą płatności przez podmiot zewnętrzny, według stawek tego podmiotu, podanych przed dokonaniem Usługi Płatności.

7.8 Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu imoje lub TPay.com uiszczonej przez Użytkownika ceny za Usługę(i), w tym dostęp do Produktu(ów), Procedurę Zamawiania uznaje się za sfinalizowaną, co skutkuje zawarciem Umowy i skutecznym utworzeniem Użytkownikowi Konta Użytkownika, jeżeli nie utworzył go przed dokonaniem Procedury Zamawiania. Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Usługi wraz z linkiem lub PDF do faktury na przypisany do jego Konta Użytkownika adres e-mail. .

7.10 Płatność za Zamówienie powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy lub poprzez tpay.pl  lub imoje najpóźniej do siedmiu (7) dni  od dnia sfinalizowania Procedury Zamawiania. Płatności zrealizowane po tym terminie zostaną zwrócone na rachunek bankowy Użytkownika użyty do dokonania płatności,  a Użytkownikiem otrzyma dostępu do Usług(i), w tym dostępu Produktu(ów).

7.11 Jeżeli  koszt danej Usługi wynosi 0,00zł to termin i czas zakupu tej Usługi odpowiada informacji opublikowanej poprzez Newsletter lub kanał youtube “Kacper Sieradziński “lub na stronie Platformy Edukacyjnej https://dokodu.it/.

7.12 Usługę można zakupić najwcześniej  w pierwszym dniu publikacji Usługi, w tym dostępu do Produktu , chyba że zostanie opublikowana inna informacja o dacie rozpoczęcia sprzedaży.

7.13 Płatność dokonana w ostatnim dniu sprzedaży Usługi i Produktu musi zostać sfinalizowana, zgodnie z pkt 7.8.7 w ostatnim dniu sprzedaży tej Usługi i Produktu

8. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

8.1 Usługodawca w ramach promocji oferowanych Usług, w tym dostępu do Produktów. posługuje się Opiniami umieszczonymi na Platformie Edukacyjnej w zakładce “Opinie naszych uczestników”, opatrzonymi imionami ich autorów.

8.2. Usługodawca niniejszym zapewnia, że Opinie zamieszczane przez niego na Platformie Edukacyjnej pochodzą od Użytkowników, którzy używali danej Usługi, w tym dostępu do Produktów lub go/ją nabyli i Opinie te zostały zweryfikowane pod kątem ich pochodzenia przez Usługodawcę.

9. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

  9.1 Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie traktowane są przez drugą stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe osób wprowadzonych do Platformy Edukacyjnej, dane osobowe Użytkownika, dane finansowe Użytkownika oraz jego kontrahentów (w przypadku klientów Specjalistów).

9.2 Usługodawca jako Administrator gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych Użytkowników  dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy Usługodawcy lub osoby świadczące na rzecz Usługodawcy na podstawie innego stosunku prawnego, zobowiązane do zachowania tajemnicy. Szczegółowe informacje dotyczące Danych osobowych i ich przetwarzania wskazano w Polityce Prywatności, zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

10.       POWIADOMIENIA I NEWSLETTER

10.1   W ramach Platformy Edukacyjnej dostępny jest także Newsletter, z którego korzystanie odbywa się nieodpłatnie. Usługa Newslettera polega na otrzymywaniu wiadomości e-mail lub SMS od Usługodawcy na temat oferowanych Usług. Przystąpienie do Newslettera jest dobrowolne i następuje poprzez uzupełnienie danych osobowych w zakładce Newslettera “Chcesz wiedzieć więcej?” o adres e-mail (obowiązkowo) oraz numer telefonu (nieobowiązkowo) i zaznaczenie checkbox “Akceptuję warunki newslettera i politykę prywatności”, potwierdzające akceptację warunków korzystania z Newslettera i treści Polityki Prywatności. Na podany adres e-mail zostanie wysłany e-mail weryfikacyjny, po którego zatwierdzeniu Użytkownik zostanie zapisany do Newslettera. Każda osoba, która zakłada Konto Użytkownika lub dokonuje zakupu Usługi, jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera i informacji marketingowych.

10.2. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w tym w szczególności poprzez aktywowanie odpowiedniego linka dedykowanego rezygnacji z Newslettera, zamieszczonego w stopce każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera.

11.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

11.1.1. wynikłe z winy Użytkownika, w tym w ramach następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) udostępnienia przez Użytkownika danych logowania do Konta Użytkownika lub dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim, (c) niewłaściwego sposobu korzystania z Platformy Edukacyjnej (d) niewłaściwego sposobu korzystania z zaleceń aplikacji, kreowania i umieszczania dokumentów i informacji na Platformie Edukacyjnej

11.1.2. wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług(i), w tym dostępu do Produktu(ów) w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

11.1.3. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hakerskich, zainfekowania systemu Użytkownika przez wirusy lub zdarzeń podobnych;

11.1.4. powstałe na skutek ograniczenia, przerwania lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego Regulaminu;

11.1.5. utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych przez Użytkowników na Platformie Edukacyjnej spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy  (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkowników;

11.1.6. podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;

11.1.7. spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług(i), w tym dostępu do Produktu(ów) przez Użytkownika;

11.1.8. spowodowane usterkami w działaniu innych systemów, które nie są utrzymywane przez Usługodawcę, a wpływają na pracę Platformy Edukacyjnej, w tym sieci Internet;

11.1.9. spowodowane brakiem ciągłości dostarczania Usług(i), będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.).

11.2 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.

11.3 Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Platforma Edukacyjna działała w sposób niezakłócony. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Platformy Edukacyjnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej Umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Platformy Edukacyjnej bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak też wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”) .

11.4   Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu trzech miesięcy poprzedzających dzień zdarzenia wywołującego szkodę, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług(i).

11.5. Treści udostępnione Użytkownikowi w ramach Platformy Edukacyjnej nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące jakąkolwiek formę doradztwa.

11.6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu działania Platformy Edukacyjnej jest ograniczona do strat poniesionych przez Użytkownika wynikających z błędnego działania Platformy Edukacyjnej bądź braku zgodności Usług(i) z Umową w inny, zawiniony przez Usługodawcę sposób, a jej wysokość jest ograniczona do wysokości opłaty uiszczonej za tę usługę warunkową, której działanie było błędne lub nieprawidłowe. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści Użytkownika.

11.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że o zmianie, wycofaniu, zawieszeniu lub przerwaniu dowolnej funkcji lub właściwości Usługi oraz ich istotnej(ych) przyczynie(nach) Użytkownik, który posiada aktywny dostęp do Usługi (obowiązującą Umowę), będzie każdorazowo informowany w jasny i zrozumiały sposób, poprzez wiadomość e-mail wystosowaną na adres e-mail podany przez Użytkownika w Koncie Użytkownika. Do istotnych przyczyn należą w szczególności … Usługodawca zobowiązuje się ponadto, że dokonana zmiana nie naruszy zgodności Usługi z Umową. .

12.  REKLAMACJA, OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU, REZYGNACJA

12.1. Reklamacje dotyczące działania Platformy Edukacyjnej i Usług należy kierować na adres e-mail: sekretariat@dokodu.it, poprzez formularz kontaktu dostępny pod adresem: https://dokodu.it/kontakt/ lub przesyłać listem poleconym na DOKODU SP.Z O.O. zarejestrowana pod adresem: ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

12.1.1Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) oczekiwania Użytkownika co do sposobu rozpoznania reklamacji.

12.2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres e-mail lub inny sposób kontaktu podany w reklamacji.

12.3 Usługodawca ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w 12.1.1. lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

12.4. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.), Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia o odstąpieniu na e-maila: sekretariat@dokodu.it, poprzez formularz kontaktu dostępny pod adresem: https://dokodu.it/kontakt/ lub jego wysłanie listem poleconym na  DOKODU SP.Z O.O. ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-240  (“Oświadczenie o odstąpieniu”). Usługodawca potwierdza Użytkownikowi otrzymanie Oświadczenia.

Oświadczenie musi zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika i wskazanie, od której(ych) Usług(i) Użytkownik oświadcza, że dokonuje odstąpienia.

W przypadku złożenia Oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Usług(i) i Produktu(ów), od której(ych) dokonał odstąpienia, od momentu złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.

12.4.1. Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument, który zalogował się na Platformę Edukacyjną   i odtworzył treści w ramach zakupionego Produktu przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia, wraz z odtworzeniem tych treści (chwila pełnego wykonania Umowy) traci prawo do odstąpienia od Umowy o którym mowa w pkt 12.2.1.

12.4.2. W przypadku rezygnacji Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta  w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia rozpoczęcia interaktywnego kursu szkoleniowego , który będzie dodawany cyklicznie (Produkt Cykliczny), Usługodawca zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi 25% kwoty, jaką Użytkownik wpłacił za ten Produkt Cykliczny. . Po upływie trzydziestu (30) dni od dnia rozpoczęcia kursu w ramach Produktu Cyklicznego  Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek  kwoty w ramach opisanego procesu rezygnacji.  (“Rezygnacja”). Procedura zgłaszania Rezygnacji jest tożsama z procedurą złożenia Oświadczenia o odstąpieniu – pkt 12.4 stosuje się odpowiednio.

12.4.3 Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu lub Rezygnacji, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 12.4.1. oraz 12.4.2

12.4.4.Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Użytkownik-Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

12.4.5 W przypadku Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Usługodawca rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie czternastu (14) dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione.

12.4.6 Przedmiotem reklamacji nie mogą być  ewentualne drobne błędy działania Platformy nie powodujące utraty lub znacznego uszkodzenia materiałów szkoleniowych.

12.4.7   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.)

13        OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

13.1 W przypadku problemów z działaniem Platformy Edukacyjnej lub innego rodzajów problemów związanych ze świadczeniem Usług(i) lub działaniem Produktu(ów), Użytkownik  powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres sekretariat@dokodu.it

13.2 Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego na Platformie Edukacyjnej Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

14. ZAKOŃCZENIE UMOWY

14.1 Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 12.4. – 12.4.4.

14.2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia prawa lub istotnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika. Istotnym naruszeniem jest zwłaszcza wykorzystywanie przez Użytkownika prywatnego Usług w celach komercyjnych, a także publiczne prezentowanie treści składających się na Usługę i treść Produktu, naruszenie praw autorskich Usługodawcy w zakresie Produktu(ów).

15.  ZMIANA REGULAMINU

15.1 Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Platformy Edukacyjnej).

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu za poinformowaniem Użytkownika w szczególności z uwagi na:

a. zmianę przepisów prawa mającą bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie przez organy państwa określonych obowiązków mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

c. usprawnienie działania Usługi lub obsługi Użytkowników;

d. poprawę ochrony prywatności Użytkowników;

e. zapobieganie nadużyciom;

f. względy bezpieczeństwa;

g. poprawę warunków świadczonej Usługi (w tym zmiany wyłącznie na korzyść Użytkowników  poprzez dodanie nowych funkcjonalności, z których Użytkownik za jego wyraźną zgodą może dobrowolnie korzystać.

Usługodawca poinformuje Nabywcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Nabywcy widniejący w ustawieniach Konta, na co najmniej 7  dni przed wprowadzeniem tych zmian.

15.2 Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika na siedem (7) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, z zastrzeżeniem pkt 1.7. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Zmiany arbitralne nienaruszające praw Użytkowników, zwłaszcza zmiany wyliczone w pkt 15.1.a-g, nie wymagają akceptacji Użytkownika, tylko poinformowania Użytkownika przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail. Wobec Użytkownika, który zaloguje się na swoje Konto Użytkownika, lecz nie zaakceptuje ani nie odrzuci nowego Regulaminu w ciągu 14 dni od zalogowania, uznaje się, że zaakceptował on nowy Regulamin. Odmowa akceptacji Regulaminu powoduje brak możliwości zalogowania do Konta Użytkownika i dostępu do Usług.

Odmowa akceptacji regulaminu nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika.

15.3 Świadczenie Usług(i) rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług(i). Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

16. INNE POSTANOWIENIA

16.1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nałożenia na Użytkownika prywatnego kary umownej w wysokości 10 000 zł netto za każde naruszenie stanowiące wykorzystanie Usług w celach komercyjnych,

a także publiczne prezentowanie treści składających się na Usługę i treść Produktu, naruszenie praw autorskich Usługodawcy w zakresie Produktu(ów).

17.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1.  Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

17.2.  Użytkownik-Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR- Alternative Dispute Resolution), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

17.3.  Użytkownik-Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17.4.  Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu należy się kierować regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

17.5.  Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

17.6.  Stosowanie warunków Regulaminu nie skutkuje powstaniem partnerstwa pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami, relacji pracownik pracodawca, relacji pomiędzy agentem handlowym, a jego klientem ani relacji franczyzowej.

17.7.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na Usługodawcę. Przeniesienie takie zwalnia Usługodawcę na przyszłość. W przypadku przeniesienia przez Usługodawcę i/lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z warunków Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, Użytkownik zostanie o nim poinformowany i ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z Usługodawcą i zamknięcia swojego Konta na warunkach określonych w  Regulaminie.

Data wejścia w życie Regulaminu: 7.02.2023 r.Zmiana Regulaminu jest wynikiem zmiany przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) i w żaden sposób nie narusza kwestii dotyczących wartości lub zakresu zakupionej Usługi.