Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

REGULAMIN usługi internetowej „Newslettera” świadczonej przez DOKODU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi  siedziba i adres: ul. Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230, numer KRS: 0000925166 – Platforma Edukacyjna https://dokodu.it

Dane osoboweWszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Korzystający z NewsletteraKorzystającymi z Newslettera mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,   po podaniu co najmniej adresu e-mail, lub dodatkowo numeru telefonu poprzez formularz znajdujący się na Platformie Edukacyjnej.
Polityka PrywatnościDokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Osób korzystających z Newslettera; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://dokodu.it/polityka-prywatnosci.
Platforma EdukacyjnaSerwis internetowy dostępny pod adresem https://dokodu.it, za którego pośrednictwem  można zapisać się do Usługi Newslettera.
UmowaUmowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Korzystającym z Newslettera o świadczenie Usługi Newslettera na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Usługa NewsletteraUsługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) polegająca na nieodpłatnym otrzymywaniu w drodze wiadomości e-mail lub SMS przez Korzystającego z Newslettera treści reklamowych, marketingowych lub innych treści informacyjnych przekazywanych przez Usługodawcę na temat oferowanych przez niego usług.
UsługodawcaDOKODU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000925166, siedziba i adres: ul. Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5882473305, REGON: 52014911300000, kapitał zakładowy: 5000 zł wpłacony w całości reprezentowana przez: Kacper Jan Sieradziński – Prezes Zarządu, Alina Maria Sieradzińska – Prokurent Oddzielny. 

1. W ramach Platformy Edukacyjnej dostępna jest Usługa Newslettera, z której korzystanie odbywa się nieodpłatnie. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Usługi Newslettera odbywa się na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności https://dokodu.it/polityka-prywatnosci-i-cookies/ Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Newslettera.

2. Usługa Newslettera polega na otrzymywaniu wiadomości e-mail lub SMS od Usługodawcy na temat oferowanych Usług, w tym wiadomości o charakterze informacyjnym, reklamowym lub marketingowym.

3. Przystąpienie do Newslettera jest dobrowolne i następuje poprzez uzupełnienie danych osobowych w zakładce Newslettera “Chcesz wiedzieć więcej?”, pystart.pl/bezplatny-webinar.pl, podstawypythona.pl poprzez ” Dołączam do newslettera”, po dodaniu adres e-mail (obowiązkowo) oraz  imię (obowiązkowo), numer telefonu (nieobowiązkowo) i zaznaczenie checkbox “Akceptuję warunki newslettera i politykę prywatności”, potwierdzające akceptację warunków korzystania z Usługi Newslettera i treści Polityki Prywatności.

4. Na podany adres e-mail zostanie wysłany e-mail weryfikacyjny, po którego zatwierdzeniu Korzystający z Newslettera zostanie zapisany do Newslettera.

5. Korzystający z Newslettera może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, w tym w szczególności poprzez aktywowanie odpowiedniego linka dedykowanego rezygnacji z Newslettera, zamieszczonego w stopce każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera.

6. W celu kontaktu z Usługodawcą, w tym celem zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Usługi  Newslettera, Korzystający z Newslettera może korzystać z następujących kanałów kontaktu:

  1. wiadomość e-mail skierowana na adres e-mail kacper@dokodu.it
    1. listownie na adres DOKODU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Kosynierów 76/22 Rumia, Polska 84-230;
    1. formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://dokodu.it/kontakt/

7. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie i o każdej zmianie poinformuje Korzystających z Newslettera drogą wiadomości e-mail.

Data wejścia w życie Regulaminu: 2.02.2023